Sunday, 6 May 2012

hanuman jayanti, marathi hanuman jayanti sms


hanuman jayanti
अंजनीच्या सुता तुला रामच वर दान 

एकमुखाने बोला ,
बोला  जय  जय  हनुमान 

-----------------------------------------------------

भीमरूपी महारुद्र,
वज्रहनुमान मारुती 
नासती तुटती चिंता 
आनंदे भीमदर्शने 

-----------------------------------------------------


सत्राने उड्डाणे
 हुंकारे  वद्नी 
करी डळमळ   भुमंडळ 
सिंधुजळ गग नी 

-----------------------------------------------------

ध्व्जंगे उचली बाहो 
आवेशे लोटला पुढे 
कालाग्नी कालरुद्राग्नी 
देखता कापती भये 

-----------------------------------------------------


पवनपुत्र हनुमान  की जय 

-----------------------------------------------------