Tuesday, 8 May 2012

मराठी सुविचार ,मराठी Quotes

Marathi Suvichar


सुविचार - या शब्दामध्येच सर्व काही दडलेले ..सु म्हणजे सुंदर ..जे चांगले आयुष्य जगण्यासाठी उपयोगी येणारे ..विचार म्हणजे दृष्टीकोन ..किंवा एखाद्याचे बोलणे ...काही व्यक्ती इतके सुंदर बोलतात कि सहजच त्यांच्या वाणीतून पडणारे बोल सुविचार बनून जातात . असे विचार , सद्विचार , सुविचार सर्व काही एकच फक्त त्याचा आपण उपयोग करून घ्यावयास हवा . आपल्याकडे चांगल्या मराठी सुविचारांचा ठेवा आहे जो आपनास  विचार करायला लावणारा आहे . इंग्लिश मध्ये आपण आपल्या सोयीसाठी सुविचारला marathi one liners किंवा marathi quotes किंवा marathi thoughts म्हणूया . 
दुःखाचे डोगर पार केल्याशिवाय सुखाचे पठार मिळत नाही. म्हणूनच दुःखाची उजळणी करीत बसायचे नसते. या जगात कायमचा दु:खी किवा कायमचा सुखी कोणीच नाही.-------------------------------------------------------------------------

मौन !

 रागाला जिकंण्याचा एकमेव उपाय - मौन !


-------------------------------------------------------------------------


यशाचे आणि  अपयश

जीवनात, सुखाचे, दु:खाचे, यशाचे, अपयशाचे, आशेचे, निराशेचे असे अनेक प्रसंग
येतात. पण विचारांचा भक्कम पाया असणारी माणसं कुठल्याही प्रसंगी ठामपणे उभी
राहतात.

-------------------------------------------------------------------------

prem

  जग प्रेमाने जिंकता येतं; शत्रुत्वाने नाही.

-------------------------------------------------------------------------

मन सुविचार 

   ज्याने स्वत:चं मन जिंकलं त्याने जग जिंकलं.

-------------------------------------------------------------------------

आत्मविश्वास सुविचार 

यश मिळवण्यासाठी सगळ्यात मोठी शक्ती-आत्मविश्वास.  


-------------------------------------------------------------------------

   आपण जे पेरतो तेच उगवतं.


-------------------------------------------------------------------------

 फ़ळाची अपेक्षा करुन सत्कर्म कधीच करु नये.

-------------------------------------------------------------------------

न्याय

   उशीरा दिलेला न्याय हा न दिलेल्या न्यायासारखा असतो.

-------------------------------------------------------------------------

 खरी मैत्री Quotes

   एकमेकांची प्रगती साधते ती खरी मैत्री.


-------------------------------------------------------------------------

   अतिथी देवो भव ॥

-------------------------------------------------------------------------


  अपयशाने खचू नका; अधिक जिद्दी व्हा.

-------------------------------------------------------------------------
  दु:ख

दु:ख कवटाळत बसू नका; ते विसरा आणि सदैव हसत रहा.

-------------------------------------------------------------------------


 आपल्यामुळे दुसऱ्याला दु:ख होईल असे कधीही वागू नका

-------------------------------------------------------------------------
 क्षण 

निघून गेलेला क्षण कधीच परत आणता येत नाही.

-------------------------------------------------------------------------
  खरा विद्यार्थी 

 खऱ्या विद्यार्थ्याला कधीच सुट्टी नसते. सुट्टी ही त्याच्यासाठी नवं
काहीतरी शिकण्याची संधी असते.

-------------------------------------------------------------------------


 माणसाची चौथी मूलभूत गरज म्हण्जे पुस्तक.

-------------------------------------------------------------------------

  Marathi Quotes

   खरी श्रीमंती शरीराची, बुध्दीची आणि मनाची


-------------------------------------------------------------------------


    झाडावर प्रेम करणारा माणूस सदैव प्रसन्नच असतो.

-------------------------------------------------------------------------

  माणुसकी

माणसाचा सगळ्यात मोठा सदगुण म्हणजे त्याची माणुसकी.

-------------------------------------------------------------------------

क्रांती 

 क्रांती हळूहळू घडते; एका क्षणात नाही.


-------------------------------------------------------------------------

 बाह्यसौंदर्यापेक्षा अंतर्गत सौंदर्य जास्त मोलाचं असतं.

-------------------------------------------------------------------------

  मनाची श्रीमंती सुविचार

 मनाची श्रीमंती ही कुठल्याही श्रीमंतीपेक्षा मोठी असते 


-------------------------------------------------------------------------

तुम्ही आयुष्यात किती माणसे जोडली यावरुन तुमची श्रीमंती कळते.

-------------------------------------------------------------------------


     मनाचे दरवाजे नेहमी खुले ठेवा; ज्ञानाचा प्रकाश कुठुन कधी येईल
सांगता येत नाही.

-------------------------------------------------------------------------
कृतज्ञ 

 आपल्याला मदत करणाऱ्या माणसांशी नेहमी कृतज्ञ रहा.


-------------------------------------------------------------------------

     भाकरी आपल्याला जगवते आणि गुलाबाचं फ़ूल कशासाठी जगायचं हे शिकवते.
  

-------------------------------------------------------------------------


 संभ्रम आणि कर्तव्य 
   
 संभ्रमाच्या वेळी नेहमी आपल्या कर्तव्याला प्राधान्य द्या.


-------------------------------------------------------------------------


 स्वार्थ
    
 स्वत:च्या स्वार्थासाठी दुसऱ्याचा वापर कधी करु नका; आणि स्वत:चा
वापर कुणाला करु देऊ नका. 

-------------------------------------------------------------------------

अनुभव : दुसरा गुरू

अनुभवासारखा दुसरा गुरू नाही.

-------------------------------------------------------------------------

 क्रोध सुविचार
   
     आयुष्यातल्या कोणत्याही क्षणी क्रोधाचे गुलाम बनू नका.  


-------------------------------------------------------------------------

मनात आणलं तर या जगात अश्यक्य असं काहीच नाही.    


-------------------------------------------------------------------------

 व्यक्तीमत्व मराठी विचार 

 चेहरा हा आपल्या व्यक्तीमत्त्वाचा आरसा असतो.

-------------------------------------------------------------------------

Marathi Thoughts

  तुम्ही किती जगलात ह्यापेक्षा कसं जगलात याला जास्त महत्त्व आहे.


-------------------------------------------------------------------------

 अश्रु येणं हे माणसाला ह्रदय असल्याचं द्योतक आहे.  

-------------------------------------------------------------------------

मराठी सुविचार 

 लखलखते तारे पाहण्यासाठी आपल्याला अंधारातच राहवं लागतं.

-------------------------------------------------------------------------


 अत्तर सुगंधी व्हायला फ़ुले सुगंधी असावी लागतात.


-------------------------------------------------------------------------

मित्राच्या मृत्यूपेक्षा मैत्रीचा मृत्यू अधिक दुःखदायक असतो.

-------------------------------------------------------------------------

Suvichar in Marathi

कधी कधी हक्क मागून मिळत नाहीत; ते मिळवावे लागतात.

-------------------------------------------------------------------------


 कुणीही चोरू शकत नाही अशी संपत्ती कमावण्याचा प्रयत्न करा.

-------------------------------------------------------------------------

 विवेक

 मूर्खांना विवेक सागंणे हाही मूर्खपणाच !

-------------------------------------------------------------------------


 ज्या गोष्टींशी आपला काहीही संबंध नाही त्यात नाक खुपसले की तोटाच होतो.


-------------------------------------------------------------------------

 आपल्याला जे आवडतात त्यांच्यावर प्रेम करण्यापेक्षा ज्यानां आपण आवडतो
त्यांच्यावर प्रेम करा.


-------------------------------------------------------------------------

 लक्षात ठेवा-आयुष्यात कुठलीच गोष्ट कायमची आपली नसते.


-------------------------------------------------------------------------

  गुणांचं कौतुक उशीरा होतं; पण होतं !

-------------------------------------------------------------------------

मराठी सुविचार
 नेहमी तत्पर रहा; बेसावध आयुष्य जगू नका.

-------------------------------------------------------------------------


यश न मिळणे याचा अर्थ अपयशी होणे असा नाही.

-------------------------------------------------------------------------


 आयुष्यातला खरा आंनद भावनेच्या ओलाव्यात असतो.


-------------------------------------------------------------------------

 काळ्याकुट्ट रात्रीनंतर उद्याची लख्ख पहाट असतेच.


-------------------------------------------------------------------------

 तुम्हाला मोठेपणी कोणं व्हायचंय ते आजच ठरवा....आत्ताच !

-------------------------------------------------------------------------

Suvichar Marathi

 दुसऱ्यांच्या गुणाचं कौतुक करायलाही मन मोठं लागतं.


-------------------------------------------------------------------------

 व्यायामामुळे बुध्दी आणि मन दोहोंचे सामर्थ्य प्रभावी होते.


-------------------------------------------------------------------------

 शक्तीचा उपयोग नेहमी शहाणपणाने करा. क्रोधाच्या मार्गाने ती वाया घालवू
नका.

-------------------------------------------------------------------------


  जग भित्र्याला घाबरवते आणि घाबरवणाऱ्याला घाबरते.


-------------------------------------------------------------------------

दुःख हे बैलालासुध्दा कोकिळेसारखं गायला लावतं.

-------------------------------------------------------------------------

marathi quotes 

शिकणाऱ्याला शिकवावं लागत नाही; तो स्वतःहून शिकतो.


-------------------------------------------------------------------------

दुबळी माणसे रडगाणी सांगण्यासाठीच जन्माला आलेली असतात.


-------------------------------------------------------------------------

 मूर्ख माणसे आपापसात संभाषण करू लागली की शहाण्या माणसाने मौन धारण करणे
योग्य.

-------------------------------------------------------------------------

Thoughts 

 तारूण्य म्हणजे जीवनाचा रचनाकाळ आहे.


-------------------------------------------------------------------------

 लज्जा हा सौंदर्याचा अलंकार आहे.

-------------------------------------------------------------------------

Marathi one liners 

 मोहाचा पहिला क्षण, ही पापाची पहिली पायरी असते.


-------------------------------------------------------------------------

 मनाविरूध्द गोष्ट, म्हणजे ह्रदयस्थ परमेश्वराविरूध्द.


-------------------------------------------------------------------------

 संयम सुविचार 

 संयम राखणे हा आयुष्यातला फार मोठा गुण आहे.


-------------------------------------------------------------------------


Marathi Thoughts जीवन जगण्याचे मार्ग


Inspiration : वी . स. खांडेकर