Saturday, 5 May 2012

P L (पु. ल .)


श्री राज ठाकरे यांनी रेखाटलेले पु. ल. चे व्यगंचित्र